Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt edistävät kaikkien viihtyvyyttä

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyvyyttä.

Kouluaika ja –paikka

Kouluaika on lukujärjestyksen mukainen koulupäivä sisältäen myös koulun järjestämät tilaisuudet ja koulumatkan.
Oppitunneille saavutaan täsmällisesti ja myöhästymättä.
Koulun alue on koulutalo ja piha-alue.
Järjestyssäännöt koskevat myös koulun järjestämiä tilaisuuksia, joita ovat yhteiset juhlat, koulun järjestämät retket, opintomatkat sekä koulun piirissä toimivat kerhot ja tilaisuudet.
Koulupäivän päättymisen jälkeen on mahdollista jäädä koulun tiloihin vain opettajan luvalla.

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen ja yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun ja oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan.
Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä sekä oikeus turvalliseen sekä väkivallattomaan opiskeluympäristöön.
Oppivelvollisuusikäisen oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen kunnes oppivelvollisuus on suoritettu.

Oppitunnit ja työrauha

Oppitunnit alkavat täsmällisesti lukujärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana poikkeustilanteita lukuun ottamatta.
Jokaisella oppilaalla/opiskelijalla on oikeus työrauhaan ja oikeus ilmaista asiallinen mielipiteensä, jos se liittyy käsiteltävään asiaan.
Oppilaan/opiskelijan tulee osallistua opetukseen ja suorittaa tehtävänsä tunnollisesti sekä käyttäytyä oppitunneilla asiallisesti toiset huomioon ottaen. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista luvattomasti missään mediassa.
Jos oppilaan on sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi lähdettävä koulusta, hänen on ehdottomasti pyydettävä siihen lupa luokanopettajalta tai –valvojalta tai siltä opettajalta, jolla on seuraava tunti. Päteviä poissaolon syitä ovat esim. sairaus tai liikenne-este. Lääkärissäkäynti, joka ei johdu äkillisestä sairastumisesta, ei ole pätevä syy.
Oppitunnilta myöhästymällä oppilas/opiskelija häiritsee luokan työrauhaa. Opettaja ei ole velvollinen päästämään myöhästyneitä sisään oppitunnin aikana, mutta hän voi tehdä sen sopivan tilaisuuden tullen. Opettaja määrittelee, milloin luokassa vallitsee työrauha.
Tarpeelliset työvälineet ja varusteet pidetään aina mukana.
Matkapuhelimet ja elektroniset laitteet pidetään äänettömällä koulualueella. Luokissa 1.-6. matkapuhelimet pidetään äänettömällä koululaukuissa. Luokissa 7.-9. matkapuhelimen käyttö on kielletty oppitunneilla, ulkovälitunneilla ja ruokasalissa, jollei opettajalta ole siihen erikseen lupaa.
Koulupäivän aikana syöminen (esim. purukumi) ja muu kuin veden juominen ovat kiellettyjä paitsi opettajan antamalla luvalla.
Jos luokkahuone on erityisen epäsiisti, se voidaan opettajan suostumuksella jättää siivoamatta, jolloin oppilaat siivoavat sen seuraavana aamuna.
Ristiriitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti restoratiivisella sovittelumenetelmällä.

Välitunti

Oppilaalla on oikeus ja velvollisuus mennä välitunnille heti oppitunnin päätyttyä.
1.-8. luokkien oppilaat viettävät välitunnin ulkona koulualueella tai erikseen osoitetulla alueella esimerkiksi siirryttäessä eurytmia-, kotitalous- ja teknisen työn tunneille.
Wc-tiloissa oleskeleminen on kiellettyä.
Lumipallon heittely on kielletty. Kivien ja käpyjen heittely on kielletty. Samoin puihin kiipeäminen ja oksien katkominen on kielletty. Oppilaan/opiskelijan on varottava istutuksia.
Polkupyörät ja sukset jätetään niille varatuille paikoille.
Välituntileikeissä tulee ottaa huomioon toisten oppilaiden/opiskelijoiden hyvinvointi ja turvallisuus.
Luokkien 1-9 oppilaat eivät saa poistua koulun alueelta ilman lupaa. Opettajan perustellulla päätöksellä välitunti voidaan viettää toisinkin.

Koulumatkat

Koulumatkoilla käyttäydytään hyvien tapojen ja liikennesääntöjen mukaan.

Kouluruokailu

Oppilailla/opiskelijoilla on oikeus kouluruokailuun.
Ruokaillessa jokainen noudattaa hyviä käytös- ja pöytätapoja.
Opettaja ruokailussa: huolehtii siitä, että oppilaat tulevat järjestyksessä ruokailuun, valvoo oppilaiden pöytiin sijoittumisen hyvässä järjestyksessä, valvoo ja ohjaa ruokailun, opettaa ruokailutapoja ja ruokalan käytäntöjä, puuttuu tarvittaessa myös toisten luokkien oppilaiden tekemisiin.
Oppilas ruokailussa: ottaa sellaisen annoksen, jonka jaksaa syödä, suhtautuu myönteisesti eri ruokalajeihin, käyttäytyy rauhallisesti ja hyvien pöytätapojen mukaisesti, muistaa käyttää sanoja: kiitos, ole hyvä, anteeksi.

Käytöstavat, viihtyvyys ja turvallisuus

Koulussa tulee käyttäytyä kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti.
Ulkokengät ja ulkovaatteet riisutaan heti koulurakennukseen tultaessa ja säilytetään niille varatussa paikassa. Jokaisella on oltava mahdollisuuksien mukaan sisätossut tai sisäkengät.
Kouluun ei saa tuoda päihteitä eikä niiden vaikutuksen alaisena saa koulussa esiintyä.
Kouluun ei saa tuoda energiajuomia.
Tupakanpoltto on kielletty kaikilta ja tupakkatuotteiden hallussapito alle 18-vuotiailta koulun alueella, koulumatkoilla, tiloista toiseen siirryttäessä ja koulun läheisyydessä. Koulumme on savuton koulu ja tupakkatuotteiden käyttö on kielletty.
Tupakkatuotteiden luovuttaminen, myyminen, välittäminen tai ilmaiseksi tarjoaminen alaikäiselle on kielletty koulun alueella, koulumatkoilla, tiloista toiseen siirryttäessä ja koulun läheisyydessä.
Kouluun ei saa tuoda teräaseita eikä muita vaarallisia tai haitallisia esineitä.
Koulussa ei saa kiusata toisia.
Koulun käytävillä, ruokalassa ja sisätiloissa liikutaan rauhallisesti.
Jokaisella luokalla voi olla lisäksi omia järjestyssääntöjä. Ne eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa tämän järjestyssäännön kanssa.

Muu toiminta koulussa

Oppilaalla/opiskelijalla on oikeus lain sallimissa puitteissa muodostaa koulu- ja luokkakohtaisia yhdistyksiä ja järjestöjä.
Opettajakunta päättää koulussa järjestötoiminnasta.

Seuraamukset

Oppilas/opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi opetustilasta ( luokilla 1-9 aina johonkin toiseen luokkaan) tai muusta koulun järjestämästä tilaisuudesta tai oppilaan/opiskelijan osallistuminen voidaan evätä jäljellä olevan työpäivän ajaksi.
Tehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä suorittamaan tekemättömät työnsä ja asiasta ilmoitetaan huoltajalle.
Rehtori tai opettaja voi määrätä oppilaalle enintään kahden tunnin jälki-istunnon yhdestä rikkomuksesta.
Jälki-istunnosta annetaan tiedoksianto huoltajalle ja rikkomuksesta seuraa välittömästi kasvatuskeskustelu.
Rehtori voi antaa oppilaalle/opiskelijalle kirjallisen varoituksen.
Rehtori voi erottaa oppilaan määräajaksi, enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan.
Rehtori voi erottaa opiskelijan määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan.
Ennen varoittamista ja erottamista on oppilasta/opiskelijaa kuultava sekä yksilöitävä rikkomus ja hankittava tarpeellinen selvitys. Ennen kirjallisen varoituksen antamista ja/tai oppilaan/opiskelijan määräaikaista erottamista on kuultava myös huoltajaa.

Muuta

Koulun omaisuutta tulee kohdella asiallisesti. Oppilaan/opiskelijan tai hänen huoltajansa on korvattava toisen henkilön tai koulun omaisuudelle tahallisesti tai varomattomalla käytöksellään aiheuttamansa vahingot.

Järjestyssääntöjen tiedottaminen

Nämä järjestyssäännöt käydään läpi luokissa oppilaille/opiskelijoille jokaisen lukuvuoden alussa ikäkauden edellyttämällä tavalla. Järjestyssäännöistä tiedotetaan vanhemmille vanhempainilloissa.
Järjestyssäännöt päivitetään uuden lukuvuoden alussa.