Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt edistävät kaikkien viihtyvyyttä

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyvyyttä.

Lappeenrannan steinerkoulun järjestyssäännöt

Kouluaika ja –paikka 

Kouluaika on lukujärjestyksen mukainen koulupäivä sisältäen myös koulun järjestämät tilaisuudet ja koulumatkan.

Oppitunneille saavutaan täsmällisesti ja myöhästymättä.

Koulun alue on koulutalot ja piha-alue.

Järjestyssäännöt koskevat myös koulun järjestämiä tilaisuuksia, joita ovat yhteiset juhlat, koulun järjestämät retket, opintomatkat sekä koulun piirissä toimivat kerhot ja tilaisuudet.

Koulupäivän päättymisen jälkeen poistutaan koulun alueelta, ellei toisin ole sovittu koulun henkilökunnan kanssa.

Oppitunnit ja työrauha

Oppitunnit alkavat täsmällisesti lukujärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana poikkeustilanteita lukuun ottamatta.

Jokaisella oppilaalla on oikeus työrauhaan ja oikeus ilmaista asiallinen mielipiteensä, jos se liittyy käsiteltävään asiaan.

Oppilaan tulee osallistua opetukseen ja suorittaa tehtävänsä tunnollisesti sekä käyttäytyä oppitunneilla asiallisesti toiset huomioon ottaen. Opettaja / koulun aikuinen määrittelee, milloin luokassa vallitsee työrauha. Tarvittaessa opettaja puhuttelee työrauhaa häiritsevää oppilasta.

Jos oppilaan on sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi lähdettävä koulusta, hänen on ehdottomasti pyydettävä siihen lupa luokanopettajalta tai –valvojalta tai siltä opettajalta, jolla on seuraava tunti. Päteviä poissaolon syitä ovat esim. sairaus tai liikenne-este.

Oppitunnilta myöhästymällä oppilas häiritsee luokan työrauhaa. Opettaja / koulun aikuinen päästää myöhästyneen oppilaan sisään sopivan tilaisuuden tullen. 

Tarpeelliset työvälineet ja varusteet pidetään aina kunnossa ja mukana.

Matkapuhelimet ja elektroniset laitteet pidetään äänettömällä koululaukuissa koulualueella. Matkapuhelimen käyttö on kielletty oppitunneilla, jollei opettajalta / koulun aikuiselta ole siihen erikseen lupaa. Ruokasalissa matkapuhelimen käyttö on aina kielletty. Luokilla 8-9 matkapuhelinten käyttö on sallittu välituntisin sovitulla alueella hyvien tapojen mukaisesti. Koulun piha-alue on kännykätön.

Jos luokkahuone on epäsiisti, se jätetään siivoamatta, jolloin oppilaat siivoavat sen seuraavana aamuna.

Välitunti

Oppilaalla on oikeus ja velvollisuus mennä välitunnille heti oppitunnin päätyttyä.

Oppilaat viettävät välitunnin ulkona koulualueella tai erikseen osoitetulla alueella esimerkiksi siirryttäessä liikuntatunneille. 8-9. luokan oppilailla on lupa viettää sovitut 10-välkät sisällä.

Wc-tiloissa oleskeleminen on kiellettyä.

Lumipallojen, kivien ja käpyjen heittely on kielletty. Samoin puihin kiipeäminen ja oksien katkominen on kielletty. Oppilaan on varottava istutuksia.

Polkupyörät, mopot, muut kulkuvälineet  ja liikuntavälineet jätetään niille varatuille paikoille. Kulkuneuvoja ei käytetä koulupäivän aikana jollei siitä ole erikseen sovittu.

Välituntileikeissä tulee ottaa huomioon hyvinvointi ja turvallisuus.

Oppilaat eivät saa poistua koulun alueelta ilman lupaa. 

Opettajan perustellulla päätöksellä välitunti voidaan viettää toisinkin.

Koulumatkat

Koulumatkoilla käyttäydytään hyvien tapojen ja liikennesääntöjen mukaan.

Kouluruokailu

Oppilailla on oikeus kouluruokailuun.

Ruokaillessa jokainen noudattaa hyviä käytös- ja pöytätapoja.

Oppilas ruokailussa: ottaa sellaisen annoksen, jonka jaksaa syödä, suhtautuu myönteisesti eri ruokalajeihin, käyttäytyy rauhallisesti ja hyvien pöytätapojen mukaisesti, muistaa käyttää sanoja: kiitos, ole hyvä ja anteeksi.

Opettaja ruokailussa: huolehtii siitä, että oppilaat tulevat järjestyksessä ruokailuun, valvoo oppilaiden pöytiin sijoittumisen hyvässä järjestyksessä, valvoo ja ohjaa ruokailun, opettaa ruokailutapoja ja ruokalan käytäntöjä, puuttuu tarvittaessa myös toisten luokkien oppilaiden tekemisiin.

Käytöstavat, viihtyvyys ja turvallisuus

Koulussa tulee käyttäytyä kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti. 

Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

Ulkokengät ja ulkovaatteet riisutaan heti koulurakennukseen tultaessa ja säilytetään niille varatussa paikassa. Jokaisella on oltava mahdollisuuksien mukaan sisätossut tai sisäkengät.

Kouluun ei saa tuoda energiajuomia.

Koulumme on päihteetön koulu. Päihteiden käyttö ja niiden  hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta koulun alueella, koulumatkoilla, tiloista toiseen siirryttäessä ja koulun läheisyydessä. 

Kouluun ei saa tuoda teräaseita eikä muita vaarallisia tai haitallisia esineitä.

Koulun käytävillä, ruokalassa ja sisätiloissa liikutaan rauhallisesti.

Jokaisella luokalla voi olla lisäksi omia sääntöjä. Ne eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa tämän järjestyssäännön kanssa.

Muu toiminta koulussa

Oppilaalla on oikeus lain sallimissa puitteissa muodostaa koulu- ja luokkakohtaisia yhdistyksiä ja järjestöjä. Opettajakunta päättää koulussa järjestötoiminnasta. 

Kasvatuskeskustelu

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.

Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä. Käytännössä huoltajalle soitetaan kasvatuskeskustelusta ja kerrotaan tilanne.

Mikäli oppilas saa Wilmassa viisi negatiivista merkintää (karkea kielenkäyttö, kännykän luvaton käyttö, häiritsee työrauhaa), seuraa tästä kasvatuskeskustelu luokanopettajan/-valvojan kanssa. Seuraavasta viidestä negatiivisesta merkinnästä seuraa kasvatuskeskustelu rehtorin kanssa. Vielä seuraavista viidestä negatiivisesta merkinnästä seuraa kirjallinen varoitus.

Kurinpitotoimet (perusopetuslaki 36§)

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitotoimia. Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen. Määräaikaisesta erottamisesta päättää monijäseninen toimielin.

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta. Rehtorilla ja/tai opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka häiritsee tai vaarantaa turvallisuutta harkittuja ja perusteltuja voimakeinoja käyttäen. (perusopetuslaki 36 b §)

Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi ja tietyistä syistä myös seuraavaksi työpäiväksi.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

Jälki-istunto

Jälki-istuntoa annetaan:

  • Luvattomista poissaoloista oppitunneilta 

  • Väkivaltaisesta käytöksestä

  • Törkeästä piittaamattomuudesta järjestyssääntöjen suhteen

Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan. 

Jälki-istuntoa ei voida järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois opetussuunnitelman tai muun koulun toimintaa koskevan suunnitelman mukaisesta opetuksesta.

Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle ja oppilaan määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpitotoimesta päättämistä on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita 

Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.

Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat 

Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen hallussa pito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. Tarkastus on tehtävä turvallisesti ja vain välttämättömistä syistä.

Oppilaalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy ja huoltajille on ilmoitettava.

Tarkastajan tulee olla oppilaan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä hänen valitsemansa koulun henkilökuntaan kuuluva, jos tämä on saapuvilla.

Opettajan tai rehtorin 36 d §:n perusteella haltuun ottama häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle oppitunnin tai koulun tilaisuuden päättymisen jälkeen. Jos on todennäköistä, että häirintä oppitunnin jälkeen jatkuu, häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle viimeistään työpäivän päättyessä. Vaaralliset aineet ja esineet luovutetaan poliisille välittömästi.

Järjestyssääntöjen lisäksi jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen noudattamaan perusopetuslakia ja perusopetusasetusta sekä Suomen lakia.

Muuta

Koulun omaisuutta tulee kohdella asiallisesti. Oppilaan tai hänen huoltajansa on korvattava toisen henkilön tai koulun omaisuudelle tahallisesti tai varomattomalla käytöksellään aiheuttamansa vahingot.

Järjestyssääntöjen selvittäminen

Nämä järjestyssäännöt selvitetään luokissa oppilaille jokaisen lukuvuoden alussa ikäkauden edellyttämällä tavalla. Järjestyssäännöistä tiedotetaan vanhemmille Wilmassa.

Päivitetty 16.5.2024

Perusopetuslain 7 luvusta löytyvät säännökset oppivelvollisuudesta sekä oppilaan oikeuksista ja velvollisuuksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/ 19980628.