Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt edistävät kaikkien viihtyvyyttä

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyvyyttä.

Kouluaika ja –paikka

Kouluaika on lukujärjestyksen mukainen koulupäivä sisältäen myös koulun järjestämät tilaisuudet ja koulumatkan.

Oppitunneille saavutaan täsmällisesti ja myöhästymättä.

Koulun alue on koulutalot ja piha-alue.

Järjestyssäännöt koskevat myös koulun järjestämiä tilaisuuksia, joita ovat yhteiset juhlat, koulun järjestämät retket, opintomatkat sekä koulun piirissä toimivat kerhot ja tilaisuudet.

Koulupäivän päättymisen jälkeen poistutaan koulun alueelta, ellei toisin ole sovittu koulun henkilökunnan kanssa.

Oppitunnit ja työrauha

Oppitunnit alkavat täsmällisesti lukujärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana poikkeustilanteita lukuun ottamatta.

Jokaisella oppilaalla on oikeus työrauhaan ja oikeus ilmaista asiallinen mielipiteensä, jos se liittyy käsiteltävään asiaan.

Oppilaan tulee osallistua opetukseen ja suorittaa tehtävänsä tunnollisesti sekä käyttäytyä oppitunneilla asiallisesti toiset huomioon ottaen. Opettaja / koulun aikuinen määrittelee, milloin luokassa vallitsee työrauha. Tarvittaessa opettaja puhuttelee työrauhaa häiritsevää oppilasta.

Jos oppilaan on sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi lähdettävä koulusta, hänen on ehdottomasti pyydettävä siihen lupa luokanopettajalta tai –valvojalta tai siltä opettajalta, jolla on seuraava tunti. Päteviä poissaolon syitä ovat esim. sairaus tai liikenne-este.

Oppitunnilta myöhästymällä oppilas häiritsee luokan työrauhaa. Opettaja / koulun aikuinen päästää myöhästyneen oppilaan sisään sopivan tilaisuuden tullen. 

Tarpeelliset työvälineet ja varusteet pidetään aina kunnossa ja mukana.

Matkapuhelimet ja elektroniset laitteet pidetään äänettömällä koululaukuissa koulualueella. Matkapuhelimen käyttö on kielletty oppitunneilla, jollei opettajalta / koulun aikuiselta ole siihen erikseen lupaa. Ruokasalissa matkapuhelimen käyttö on aina kielletty. Luokilla 8-9 matkapuhelinten käyttö on sallittu välituntisin sovitulla alueella hyvien tapojen mukaisesti. Koulun piha-alue on kännykätön.

Jos luokkahuone on epäsiisti, se jätetään siivoamatta, jolloin oppilaat siivoavat sen seuraavana aamuna.

Välitunti

Oppilaalla on oikeus ja velvollisuus mennä välitunnille heti oppitunnin päätyttyä.

Oppilaat viettävät välitunnin ulkona koulualueella tai erikseen osoitetulla alueella esimerkiksi siirryttäessä liikuntatunneille. 8-9. luokan oppilailla on lupa viettää sovitut 10-välkät sisällä.

Wc-tiloissa oleskeleminen on kiellettyä.

Lumipallojen, kivien ja käpyjen heittely on kielletty. Samoin puihin kiipeäminen ja oksien katkominen on kielletty. Oppilaan on varottava istutuksia.

Polkupyörät, mopot, muut kulkuvälineet  ja liikuntavälineet jätetään niille varatuille paikoille. Kulkuneuvoja ei käytetä koulupäivän aikana jollei siitä ole erikseen sovittu.

Välituntileikeissä tulee ottaa huomioon hyvinvointi ja turvallisuus.

Oppilaat eivät saa poistua koulun alueelta ilman lupaa. 

Opettajan perustellulla päätöksellä välitunti voidaan viettää toisinkin.

Koulumatkat

Koulumatkoilla käyttäydytään hyvien tapojen ja liikennesääntöjen mukaan.

Kouluruokailu

Oppilailla/opiskelijoilla on oikeus kouluruokailuun.
Ruokaillessa jokainen noudattaa hyviä käytös- ja pöytätapoja.
Opettaja ruokailussa: huolehtii siitä, että oppilaat tulevat järjestyksessä ruokailuun, valvoo oppilaiden pöytiin sijoittumisen hyvässä järjestyksessä, valvoo ja ohjaa ruokailun, opettaa ruokailutapoja ja ruokalan käytäntöjä, puuttuu tarvittaessa myös toisten luokkien oppilaiden tekemisiin.
Oppilas ruokailussa: ottaa sellaisen annoksen, jonka jaksaa syödä, suhtautuu myönteisesti eri ruokalajeihin, käyttäytyy rauhallisesti ja hyvien pöytätapojen mukaisesti, muistaa käyttää sanoja: kiitos, ole hyvä, anteeksi.

Käytöstavat, viihtyvyys ja turvallisuus

Koulussa tulee käyttäytyä kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti. 

Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

Ulkokengät ja ulkovaatteet riisutaan heti koulurakennukseen tultaessa ja säilytetään niille varatussa paikassa. Jokaisella on oltava mahdollisuuksien mukaan sisätossut tai sisäkengät.

Kouluun ei saa tuoda energiajuomia.

Koulumme on päihteetön koulu. Päihteiden käyttö ja niiden  hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta koulun alueella, koulumatkoilla, tiloista toiseen siirryttäessä ja koulun läheisyydessä. 

Kouluun ei saa tuoda teräaseita eikä muita vaarallisia tai haitallisia esineitä.

Koulun käytävillä, ruokalassa ja sisätiloissa liikutaan rauhallisesti.

Jokaisella luokalla voi olla lisäksi omia sääntöjä. Ne eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa tämän järjestyssäännön kanssa.

Muu toiminta koulussa

Oppilaalla/opiskelijalla on oikeus lain sallimissa puitteissa muodostaa koulu- ja luokkakohtaisia yhdistyksiä ja järjestöjä.
Opettajakunta päättää koulussa järjestötoiminnasta.

Kurinpitotoimet

Oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi opetustilasta toiseen valvottuun tilaan. Oppilaan osallistuminen koulutyöhön voidaan evätä jäljellä olevan työpäivän ajaksi. Myös seuraava työpäivä voidaan evätä oppilaalta perustellusta syystä, jos tarvitaan aikaa sen suunnitteluun, miten oppilaan turvallinen paluu takaisin opetukseen toteutetaan. Oppilaan oikeus osallistua opetukseen voidaan evätä aiemmin säädetyin perustein. Epääminen on mahdollista, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai muun henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. 

Oppilas voidaan määrätä poistumaan koulun järjestämästä tilaisuudesta. 

Tehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä oppitunnin päätyttyä suorittamaan tekemättömät työnsä.

Rehtori tai opettaja voi määrätä oppilaan kasvatuskeskusteluun.

Rehtori tai opettaja voi määrätä oppilaalle enintään kahden tunnin jälki-istunnon yhdestä rikkomuksesta.

Rehtori voi antaa oppilaalle kirjallisen varoituksen.

Rehtori voi erottaa oppilaan määräajaksi, enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Mikäli oppilas saa Wilmassa viisi negatiivista merkintää (karkea kielenkäyttö, kännykän luvaton käyttö, häiritsee työrauhaa), seuraa tästä kasvatuskeskustelu luokanopettajan/-valvojan kanssa. Seuraavasta viidestä negatiivisesta merkinnästä seuraa kasvatuskeskustelu rehtorin kanssa. Vielä seuraavista viidestä negatiivisesta merkinnästä seuraa kirjallinen varoitus.

Ennen varoittamista ja erottamista on oppilasta kuultava sekä yksilöitävä rikkomus ja hankittava tarpeellinen selvitys. Ennen kirjallisen varoituksen antamista ja/tai oppilaan määräaikaista erottamista on kuultava myös huoltajaa.

Kurinpitotoimista  ilmoitetaan aina huoltajille. 

Muuta

Koulun omaisuutta tulee kohdella asiallisesti. Oppilaan/opiskelijan tai hänen huoltajansa on korvattava toisen henkilön tai koulun omaisuudelle tahallisesti tai varomattomalla käytöksellään aiheuttamansa vahingot.

Järjestyssääntöjen tiedottaminen

Nämä järjestyssäännöt selvitetään luokissa oppilaille jokaisen lukuvuoden alussa ikäkauden edellyttämällä tavalla. Järjestyssäännöistä tiedotetaan vanhemmille Wilmassa.

Päivitetty 7.8.2023